ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΚΩΔΙΚΩΝ ΠΟΥ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΤΩΝ ΒΑΘΜΩΝ !!!!
ΚΩΔ M1 Βαθ1 M2 Βαθ2 M3 Βαθ3 M4 Βαθ4 M5 Βαθ5 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΨΗΦΙΩΝ ΚΩΔΙΚΟΥ ΥΠΟΨΗΦ. ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦ.
3274 1 3,25 6 8 43 4,75 16 16
3933 1 3,4 50 3,9 264 6,4 314 4,3 18 18
4295 1 3,7 6 10,6 43 5,7 20 20
5252 1 2,1 50 2,5 250 2,6 304 2,4 350 4,4 14 14
7422 1 2 50 3 250 2,9 304 4,1 350 3 15 15
8092 1 5,95 37 3,25 38 4,1 105 2,6 155 3,1 19 19