ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΟΥ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ !!!!
ΚΩΔ M1 Βαθ1 M2 Βαθ2 M3 Βαθ3 M4 Βαθ4 M5 Βαθ5 ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
922 1 15,9 19 17,52 37 15,35 38 11,8 922 922