ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΨΗΦΙΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΠΟΥ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΤΩΝ ΒΑΘΜΩΝ !!!!
ΚΩΔ M1 Βαθ1 M2 Βαθ2 M3 Βαθ3 M4 Βαθ4 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΨΗΦΙΩΝ ΚΩΔΙΚΟΥ ΥΠΟΨΗΦ. ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦ.
1572 1 3,4 15 4,1 21 1,05 43 6,45 1572 --> 1+5+7+2 = 15 3,4 + 4,1 + 1,05 + 6,45 = 15
2640 1 4,8 43 2,8 46 4,4 2640 --> 2+6+4+0 = 12 4,8 + 2,8 + 4,4 =12
6201 1 3,8 43 5,2 6201 --> 6+2+0+1 = 9 3,8 + 5,2 =9
1745 1 2,4 43 3,3 46 11,3 1745 --> 1+7+4+5 = 17 2,4 + 3,3 + 11,3 = 17
8207 1 2,25 43 3,05 46 11,7 8207 --> 8+2+0+7 = 17 2,25 + 3,05 + 11,7 = 17
5887 1 5,9 4 7,05 6 11,1 37 3,95 5887 --> 5+8+8+7=28  5,9+7,05+11,1+3,95=28