ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΚΩΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ !!!!
ΚΩΔ M1 Βαθ1 M2 Βαθ2 M3 Βαθ3 M4 Βαθ4 M5 Βαθ5 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΚΩΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΨΗΦ.
80 1 5,95 15 9,57 21 6,65 43 9,75 1+15+21+43=80 80
130 1 12,9 19 4,45 21 10,9 43 18,55 46 15,7 1+19+21+43+46=130 130