ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΨΗΦΙΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΠΟΥ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΤΩΝ ΒΑΘΜΩΝ !!!!
ΚΩΔ M1 Βαθ1 M2 Βαθ2 M3 Βαθ3 M4 Βαθ4 M5 Βαθ5 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΨΗΦΙΩΝ ΚΩΔΙΚΟΥ ΥΠΟΨΗΦ. ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦ.
332 1 3,75 43 4,25 332 --> 3+3+2=8 3,75 + 4,25 =8 
714 1 3,85 43 5,45 46 2,7 714 --> 7+1+4=12 3,85 + 5,45 + 2,7 = 8
751 1 3,1 37 0,5 38 0,3 102 6 153 3,1 751 --> 7+5+1=13  3,1 + 0,5 + 0,3 + 6 + 3,1 = 13
3644 1 5,15 6 8,35 43 3,5 3644 --> 3+6+4+4=17 5,15 + 8,35 + 3,50 = 17
6235 1 0 50 2,4 257 10,8 355 2,8 6235 --> 6+2+3+5=16 0 + 2,4 + 10,8 + 2,8 = 16
8116 1 3,65 43 3,15 46 9,2 8116 --> 8+1+1+6=16 3,65 + 3,15 + 9,2 = 16