аСУЪеабЩХг ХЮХдСгХЩг 2016-2017 - СаЯзЧ !!!

ЪйФ еа Ь1 Т1 Ь2 Т2 Ь3 Т3 Ь4 Т4 Ь5 Т5 Ь6 Т6 Ь7 Т7
9 1 Саг 43 Саг 206
15 1 Саг 50 Саг 52 Саг 264 Саг 314 Саг
33 1 Саг 6 Саг 43 Саг
59 1 Саг 49 Саг 259 Саг 357 Саг
67 1 Саг 6 Саг 43 Саг
140 1 Саг 5 Саг 6 Саг 7 Саг
151 1 Саг 19 Саг 21 Саг 43 Саг
231 1 Саг 6 Саг 43 Саг
266 1 Саг 43 Саг
344 1 Саг 43 Саг
409 1 Саг 50 Саг 267 Саг 317 Саг
426 1 Саг 50 Саг 253 Саг 307 Саг
457 1 Саг 37 Саг 38 Саг 100 Саг 151 Саг 200 Саг
490 1 Саг 43 Саг 46 Саг
517 1 Саг 4 Саг 6 Саг 43 Саг
524 1 Саг 50 Саг 52 Саг 264 Саг 314 Саг
537 1 Саг 37 Саг 39 Саг
584 1 Саг 50 Саг 251 Саг 307 Саг
602 1 Саг 15 Саг 37 Саг 38 Саг
607 1 Саг 6 Саг 41 Саг 43 Саг
623 1 Саг 19 Саг 21 Саг 37 Саг
704 1 Саг 50 Саг 253 Саг 307 Саг
793 1 Саг 43 Саг 46 Саг
890 1 Саг 43 Саг 46 Саг
932 1 Саг 21 Саг 24 Саг 32 Саг
1025 1 Саг 50 Саг 250 Саг 305 Саг 353 Саг
1084 1 Саг 25 Саг 43 Саг
1097 1 Саг 43 Саг
1120 1 Саг 21 Саг 37 Саг 38 Саг
1141 1 Саг 43 Саг
1180 1 Саг 43 Саг
1182 1 Саг 6 Саг 43 Саг
1297 1 Саг 50 Саг 52 Саг 264 Саг 314 Саг
1298 1 Саг 50 Саг 52 Саг 264 Саг 314 Саг
1329 1 Саг 15 Саг 37 Саг 38 Саг
1355 1 Саг 43 Саг 46 Саг
1357 1 Саг 6 Саг 43 Саг 46 Саг
1385 1 Саг 50 Саг 264 Саг 314 Саг
1424 1 Саг 50 Саг 253 Саг 307 Саг
1484 1 Саг 50 Саг 264 Саг 314 Саг
1520 1 Саг 50 Саг 251 Саг 307 Саг
1523 1 Саг 50 Саг 253 Саг 307 Саг
1606 1 Саг 50 Саг 266 Саг 316 Саг
1626 1 Саг 24 Саг 43 Саг
1641 1 Саг 50 Саг 251 Саг 307 Саг
1677 1 Саг 50 Саг 262 Саг 312 Саг
1724 1 Саг 39 Саг 43 Саг
1742 1 Саг 50 Саг 258 Саг 356 Саг
1775 1 Саг 50 Саг 250 Саг 301 Саг 351 Саг
1795 1 Саг 50 Саг 250 Саг 301 Саг 351 Саг
1825 1 Саг 43 Саг
1833 1 Саг 6 Саг 43 Саг
1880 1 Саг 6 Саг 15 Саг 37 Саг
1907 1 Саг 21 Саг 37 Саг
1980 1 Саг 43 Саг 46 Саг
2002 1 Саг 43 Саг 250 Саг 350 Саг
2023 1 Саг 50 Саг 257 Саг 355 Саг
2036 1 Саг 43 Саг 46 Саг
2060 1 Саг 43 Саг
2078 1 Саг 4 Саг 6 Саг 21 Саг
2127 1 Саг 50 Саг 266 Саг 316 Саг
2134 1 Саг 50 Саг 250 Саг 300 Саг 350 Саг
2146 1 Саг 15 Саг 37 Саг 38 Саг
2210 1 Саг 4 Саг 6 Саг 8 Саг
2275 1 Саг 50 Саг 259 Саг 357 Саг
2348 1 Саг 43 Саг
2508 1 Саг 43 Саг 46 Саг
2522 1 Саг 6 Саг 43 Саг
2565 1 Саг 50 Саг 266 Саг 316 Саг
2567 1 Саг 43 Саг 46 Саг
2758 1 Саг 4 Саг 43 Саг 46 Саг
2786 1 Саг 50 Саг 251 Саг 307 Саг
2793 1 Саг 4 Саг 21 Саг 24 Саг
2801 1 Саг 50 Саг 264 Саг 314 Саг
2932 1 Саг 37 Саг 38 Саг 39 Саг
2947 1 Саг 19 Саг 21 Саг 37 Саг 38 Саг
2990 1 Саг 43 Саг
3052 1 Саг 43 Саг 46 Саг
3059 1 Саг 43 Саг 46 Саг
3285 1 Саг 15 Саг 37 Саг 38 Саг
3319 1 Саг 6 Саг 43 Саг 46 Саг
3367 1 Саг 6 Саг 43 Саг 46 Саг
3408 1 Саг 50 Саг 257 Саг 355 Саг
3452 1 Саг 50 Саг 267 Саг 317 Саг
3512 1 Саг 32 Саг 39 Саг 43 Саг
3544 1 Саг 50 Саг 250 Саг 301 Саг 351 Саг
3590 1 Саг 43 Саг
3596 1 Саг 50 Саг 250 Саг 300 Саг 350 Саг
3612 1 Саг 43 Саг
3789 1 Саг 37 Саг 38 Саг 105 Саг 155 Саг
3869 1 Саг 43 Саг
3913 1 Саг 4 Саг 43 Саг
3936 1 Саг 50 Саг 250 Саг 302 Саг 352 Саг
3945 1 Саг 50 Саг 307 Саг
3956 1 Саг 50 Саг 259 Саг
4105 1 Саг 4 Саг 36 Саг 43 Саг
4117 1 Саг 50 Саг 266 Саг 316 Саг
4121 1 Саг 43 Саг
4140 1 Саг 15 Саг 43 Саг
4148 1 Саг 43 Саг
4157 1 Саг 43 Саг
4275 1 Саг 50 Саг 266 Саг 316 Саг
4337 1 Саг 50 Саг 250 Саг 301 Саг 351 Саг
4357 1 Саг 49 Саг 259 Саг 357 Саг
4364 1 Саг 43 Саг 46 Саг
4438 1 Саг 50 Саг 250 Саг 300 Саг 350 Саг
4478 1 Саг 50 Саг 266 Саг 316 Саг
4503 1 Саг 41 Саг 43 Саг
4511 1 Саг 11 Саг 43 Саг
4598 1 Саг 50 Саг 266 Саг 316 Саг
4618 1 Саг 50 Саг 255 Саг 354 Саг
4625 1 Саг 43 Саг
4634 1 Саг 52 Саг 314 Саг
4675 1 Саг 50 Саг 52 Саг 264 Саг 314 Саг
4715 1 Саг 50 Саг 250 Саг 304 Саг 350 Саг
4721 1 Саг 24 Саг 43 Саг
4744 1 Саг 43 Саг 46 Саг
4762 1 Саг 50 Саг 256 Саг 309 Саг
4763 1 Саг 6 Саг 43 Саг 46 Саг
4837 1 Саг 50 Саг 253 Саг 307 Саг
4880 1 Саг 43 Саг
4894 1 Саг 50 Саг 250 Саг 300 Саг 350 Саг
4899 1 Саг 50 Саг 314 Саг
4946 1 Саг 50 Саг 52 Саг 264 Саг 314 Саг
4973 1 Саг 43 Саг 46 Саг
4987 1 Саг 6 Саг 24 Саг 37 Саг
5016 1 Саг 4 Саг 5 Саг 36 Саг 43 Саг
5041 1 Саг 37 Саг 38 Саг 100 Саг 151 Саг 200 Саг
5056 1 Саг 50 Саг 264 Саг 314 Саг
5077 1 Саг 50 Саг 253 Саг 307 Саг
5110 1 Саг 50 Саг 250 Саг 304 Саг 350 Саг
5128 1 Саг 43 Саг
5129 1 Саг 21 Саг 37 Саг 38 Саг
5139 1 Саг 37 Саг 38 Саг 100 Саг 150 Саг 200 Саг
5149 1 Саг 22 Саг 43 Саг
5157 1 Саг 6 Саг 43 Саг
5237 1 Саг 43 Саг
5243 1 Саг 50 Саг 52 Саг 264 Саг 314 Саг
5262 1 Саг 50 Саг 251 Саг 307 Саг
5279 1 Саг 43 Саг 46 Саг
5322 1 Саг 43 Саг 46 Саг
5331 1 Саг 6 Саг 43 Саг
5342 1 Саг 50 Саг 250 Саг 304 Саг 350 Саг
5378 1 Саг 50 Саг 253 Саг 307 Саг
5398 1 Саг 43 Саг
5452 1 Саг 43 Саг 50 Саг 266 Саг 316 Саг
5632 1 Саг 21 Саг 43 Саг
5855 1 Саг 19 Саг 21 Саг 37 Саг
5863 1 Саг 23 Саг 43 Саг
5880 1 Саг 50 Саг 52 Саг 264 Саг 314 Саг
5906 1 Саг 50 Саг 266 Саг 316 Саг
5993 1 Саг 50 Саг 250 Саг 301 Саг 351 Саг
6007 1 Саг 50 Саг 250 Саг 304 Саг 350 Саг
6092 1 Саг 50 Саг 264 Саг 314 Саг
6112 1 Саг 43 Саг
6162 1 Саг 37 Саг 38 Саг 101 Саг 153 Саг
6201 1 Саг 50 Саг 52 Саг 264 Саг 314 Саг
6206 1 Саг 50 Саг 266 Саг 316 Саг
6215 1 Саг 6 Саг 43 Саг 46 Саг
6219 1 Саг 43 Саг 304 Саг
6308 1 Саг 43 Саг
6313 1 Саг 50 Саг 264 Саг 314 Саг
6337 1 Саг 43 Саг 46 Саг
6424 1 Саг 39 Саг 43 Саг
6443 1 Саг 50 Саг 264 Саг 314 Саг
6466 1 Саг 50 Саг 264 Саг 314 Саг
6542 1 Саг 6 Саг 25 Саг 37 Саг
6573 1 Саг 43 Саг 46 Саг
6580 1 Саг 4 Саг 21 Саг 43 Саг
6608 1 Саг 6 Саг 9 Саг
6619 1 Саг 21 Саг 37 Саг 38 Саг
6628 1 Саг 43 Саг 46 Саг
6699 1 Саг 50 Саг 264 Саг 314 Саг
6725 1 Саг 11 Саг 43 Саг
6741 1 Саг 50 Саг 250 Саг 305 Саг 353 Саг
6745 1 Саг 50 Саг 259 Саг 357 Саг
6757 1 Саг 4 Саг 6 Саг 43 Саг
6769 1 Саг 50 Саг 52 Саг 264 Саг 314 Саг
6813 1 Саг 50 Саг 253 Саг 307 Саг
6878 1 Саг 43 Саг 46 Саг
6911 1 Саг 24 Саг 25 Саг 37 Саг
6919 1 Саг 50 Саг 267 Саг 317 Саг
6932 1 Саг 4 Саг 24 Саг 36 Саг
6949 1 Саг 50 Саг 250 Саг 301 Саг 351 Саг
6981 1 Саг 50 Саг 266 Саг 316 Саг
6994 1 Саг 6 Саг 43 Саг
7000 1 Саг 50 Саг 267 Саг 317 Саг
7004 1 Саг 50 Саг 250 Саг 304 Саг 350 Саг
7005 1 Саг 50 Саг 250 Саг 305 Саг 353 Саг
7033 1 Саг 21 Саг 39 Саг 43 Саг
7112 1 Саг 43 Саг
7151 1 Саг 50 Саг 253 Саг 307 Саг
7254 1 Саг 43 Саг
7320 1 Саг 50 Саг 264 Саг 314 Саг
7409 1 Саг 50 Саг 250 Саг 301 Саг 351 Саг
7500 1 Саг 39 Саг 43 Саг
7582 1 Саг 4 Саг 6 Саг 43 Саг
7662 1 Саг 43 Саг 46 Саг
7800 1 Саг 6 Саг 43 Саг 46 Саг
7850 1 Саг 50 Саг 253 Саг 307 Саг
7860 1 Саг 50 Саг 251 Саг 307 Саг
7882 1 Саг 21 Саг 32 Саг 39 Саг 43 Саг
7949 1 Саг 50 Саг 52 Саг 264 Саг 314 Саг
7970 1 Саг 50 Саг 250 Саг 300 Саг 350 Саг
8007 1 Саг 43 Саг 46 Саг
8063 1 Саг 50 Саг 52 Саг 264 Саг 314 Саг