Τρείς (3) υποψήφιοι κατάφεραν να πάρουν σε πέντε μαθήματα που έδωσαν πάνω από 17.
ΚΩΔ M1 Βαθ1 M2 Βαθ2 M3 Βαθ3 M4 Βαθ4 Μ5 Βαθ5 AVER rank
5914 1 17,25 4 18,3 5 19,82 36 18,85 43 18,2 18,484 17
6890 1 17,8 19 17,55 21 17,55 38 19,6 43 19,6 18,42 23
6978 1 18 15 19,95 37 19,05 38 19,3 39 19,95 19,25 2