ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΟΥ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ !!!!
ΚΩΔ M1 Βαθ1 M2 Βαθ2 M3 Βαθ3 M4 Βαθ4 M5 Βαθ5 ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
609 1 16,075 4 16,7 5 17,525 6 13,3 36 16,05 609 609
5591 1 8,75 6 9,4 24 3,45 43 4,5 5591 5591