ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΚΩΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ !!!!
ΚΩΔ M1 Βαθ1 M2 Βαθ2 M3 Βαθ3 M4 Βαθ4 M5 Βαθ5 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΚΩΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΚΩΔΙΚΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
1455 1 2,15 4 2,35 10 13 15 15
1901 1 12,13 4 9,7 6 15,4 11 11
2012 1 10,3 4 8,3 5 5
4614 1 1,325 4 3,9 10 5 15 15
6579 1 11,55 4 8,2 6 13,9 7 6,7 9 8 27 27
7222 1 10,2 4 6,9 8 17,2 13 13