аСУЪеабЩХг ХЮХдСгХЩг 2019 - СаЯзЧ !!!

ЪйФ еа Ь1 Т1 Ь2 Т2 Ь3 Т3 Ь4 Т4 Ь5 Т5 Ь6 Т6 Т7 Т8
26 1 Саг 4 Саг 6 Саг 41 Саг 68 Саг
46 1 Саг 50 Саг 52 Саг 515 Саг
49 1 Саг 50 Саг 505 Саг
52 1 Саг 43 Саг 511 Саг
64 1 Саг 6 Саг 24 Саг 42 Саг
87 1 Саг 50 Саг 52 Саг 515 Саг
89 1 Саг 50 Саг 513 Саг
92 1 Саг 6 Саг 24 Саг 41 Саг 42 Саг
93 1 Саг 50 Саг 52 Саг 515 Саг
101 1 Саг 50 Саг 509 Саг
124 1 Саг 50 Саг 52 Саг 515 Саг
151 1 Саг 26 Саг 37 Саг 38 Саг 400 Саг
206 1 Саг 6 Саг 43 Саг
216 1 Саг 6 Саг 24 Саг
311 1 Саг 43 Саг 509 Саг
319 1 Саг 50 Саг 52 Саг 515 Саг
325 1 Саг 37 Саг 38 Саг 39 Саг
369 1 Саг 6 Саг 15 Саг 37 Саг 38 Саг
385 1 Саг 6 Саг 24 Саг 41 Саг
448 1 Саг 4 Саг 44 Саг 68 Саг
460 1 Саг 50 Саг 52 Саг 515 Саг
503 1 Саг 43 Саг 52 Саг
533 1 Саг 50 Саг 506 Саг
793 1 Саг 50 Саг 513 Саг
1056 1 Саг 6 Саг 24 Саг 25 Саг
1105 1 Саг 43 Саг 504 Саг
1114 1 Саг 50 Саг 505 Саг
1159 1 Саг 4 Саг 36 Саг 43 Саг
1215 1 Саг 6 Саг 24 Саг 25 Саг
1235 1 Саг 50 Саг 52 Саг 504 Саг
1236 1 Саг 50 Саг 52 Саг 515 Саг
1269 1 Саг 6 Саг 24 Саг 39 Саг
1316 1 Саг 50 Саг 511 Саг
1376 1 Саг 6 Саг 24 Саг 43 Саг
1411 1 Саг 21 Саг 38 Саг 43 Саг
1439 1 Саг 6 Саг 50 Саг 515 Саг
1454 1 Саг 4 Саг 44 Саг 68 Саг
1488 1 Саг 37 Саг 38 Саг 39 Саг
1517 1 Саг 6 Саг 24 Саг 42 Саг
1605 1 Саг 50 Саг 52 Саг 515 Саг
1719 1 Саг 50 Саг 513 Саг
1759 1 Саг 4 Саг 44 Саг 68 Саг
1864 1 Саг 50 Саг 52 Саг 515 Саг
1913 1 Саг 37 Саг 38 Саг 39 Саг
1917 1 Саг 50 Саг 505 Саг
1961 1 Саг 50 Саг 505 Саг
2030 1 Саг 6 Саг 24 Саг 41 Саг 42 Саг
2035 1 Саг 6 Саг 21 Саг 24 Саг 42 Саг
2055 1 Саг 43 Саг 52 Саг 515 Саг
2078 1 Саг 6 Саг 10 Саг 24 Саг
2080 1 Саг 43 Саг 46 Саг
2137 1 Саг 37 Саг 38 Саг 39 Саг
2178 1 Саг 4 Саг 44 Саг 68 Саг
2186 1 Саг 50 Саг 513 Саг
2191 1 Саг 50 Саг 507 Саг
2225 1 Саг 50 Саг 52 Саг 515 Саг
2313 1 Саг 50 Саг 52 Саг 515 Саг
2343 1 Саг 50 Саг 52 Саг 515 Саг
2518 1 Саг 6 Саг 21 Саг 24 Саг
2524 1 Саг 50 Саг 52 Саг 515 Саг
2716 1 Саг 50 Саг 513 Саг
2736 1 Саг 6 Саг 21 Саг 24 Саг 41 Саг
2868 1 Саг 6 Саг 43 Саг
2870 1 Саг 43 Саг 505 Саг
2940 1 Саг 6 Саг 21 Саг 32 Саг
2953 1 Саг 50 Саг 505 Саг
2954 1 Саг 50 Саг 505 Саг
3064 1 Саг 50 Саг 52 Саг 515 Саг
3079 1 Саг 50 Саг 510 Саг
3140 1 Саг 50 Саг 511 Саг
3324 1 Саг 6 Саг 24 Саг 25 Саг
3333 1 Саг 50 Саг 52 Саг 515 Саг
3354 1 Саг 26 Саг 43 Саг
3358 1 Саг 4 Саг 68 Саг
3412 1 Саг 43 Саг 510 Саг
3500 1 Саг 6 Саг 43 Саг 46 Саг
3525 1 Саг 4 Саг 5 Саг 36 Саг
3611 1 Саг 50 Саг 504 Саг
3746 1 Саг 4 Саг 6 Саг 10 Саг
3791 1 Саг 50 Саг 518 Саг
3900 1 Саг 6 Саг 24 Саг 41 Саг 42 Саг
3994 1 Саг 50 Саг 510 Саг
4006 1 Саг 6 Саг 50 Саг 515 Саг
4056 1 Саг 50 Саг 52 Саг 515 Саг
4072 1 Саг 43 Саг 509 Саг
4084 1 Саг 6 Саг 10 Саг 24 Саг 42 Саг
4169 1 Саг 6 Саг 24 Саг 43 Саг
4219 1 Саг 6 Саг 24 Саг 25 Саг
4306 1 Саг 50 Саг 505 Саг
4321 1 Саг 6 Саг 10 Саг 21 Саг 24 Саг
4452 1 Саг 6 Саг 24 Саг 41 Саг 42 Саг
4649 1 Саг 4 Саг 6 Саг 68 Саг
4705 1 Саг 50 Саг 52 Саг 515 Саг
4790 1 Саг 6 Саг 24 Саг 41 Саг
4833 1 Саг 50 Саг 510 Саг
4955 1 Саг 50 Саг 513 Саг
5085 1 Саг 6 Саг 37 Саг 38 Саг
5325 1 Саг 50 Саг 513 Саг
5400 1 Саг 50 Саг 52 Саг 515 Саг
5508 1 Саг 50 Саг 509 Саг
5560 1 Саг 4 Саг 6 Саг 43 Саг
5712 1 Саг 4 Саг 10 Саг 68 Саг
5723 1 Саг 50 Саг 513 Саг
5751 1 Саг 50 Саг 52 Саг 515 Саг
5756 1 Саг 6 Саг 24 Саг 37 Саг
5761 1 Саг 50 Саг 52 Саг 504 Саг
5805 1 Саг 43 Саг 52 Саг 504 Саг
5810 1 Саг 50 Саг 513 Саг
5853 1 Саг 43 Саг 513 Саг
5856 1 Саг 4 Саг 5 Саг 36 Саг
5929 1 Саг 6 Саг 24 Саг 41 Саг 42 Саг
5944 1 Саг 50 Саг 52 Саг 515 Саг
5948 1 Саг 50 Саг 518 Саг
5972 1 Саг 4 Саг 43 Саг
6004 1 Саг 4 Саг 44 Саг 68 Саг
6085 1 Саг 50 Саг 505 Саг
6142 1 Саг 24 Саг 43 Саг
6217 1 Саг 50 Саг 52 Саг 515 Саг
6317 1 Саг 6 Саг 9 Саг 21 Саг 24 Саг
6326 1 Саг 50 Саг 511 Саг
6524 1 Саг 11 Саг 15 Саг 22 Саг 37 Саг 38 Саг 39,00 Саг Саг 39 Саг
6529 1 Саг 50 Саг 52 Саг 515 Саг
6592 1 Саг 50 Саг 52 Саг 515 Саг
6672 1 Саг 52 Саг 515 Саг
6679 1 Саг 4 Саг 44 Саг 68 Саг
6810 1 Саг 4 Саг 5 Саг 36 Саг
6908 1 Саг 43 Саг 518 Саг
6957 1 Саг 4 Саг 5 Саг 6 Саг 36 Саг
7014 1 Саг 43 Саг 44 Саг
7149 1 Саг 6 Саг 24 Саг 42 Саг
7236 1 Саг 50 Саг 510 Саг
7271 1 Саг 6 Саг 24 Саг 41 Саг
7520 1 Саг 6 Саг 24 Саг 41 Саг
7523 1 Саг 21 Саг 43 Саг
7566 1 Саг 43 Саг 509 Саг
7595 1 Саг 4 Саг 9 Саг 68 Саг
7681 1 Саг 50 Саг 52 Саг 515 Саг