ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΚΩΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΤΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ !!!!
ΚΩΔ M1 Βαθ1 M2 Βαθ2 M3 Βαθ3 M4 Βαθ4 M5 Βαθ5 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΚΩΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ
2611 1 10,05 4 10,45 6 19 43 14,5 1+4+6+43 = 54 10,05 + 10,45 + 19 + 14,5 = 54