ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΚΩΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ !!!!
ΚΩΔ M1 Βαθ1 M2 Βαθ2 M3 Βαθ3 M4 Βαθ4 M5 Βαθ5 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΚΩΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΚΩΔΙΚΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
4654 1 14,3 4 17,15 6 19,6 8 18,5 1+4+6+8=19 4+6+5+4=19
5565 1 13,7 5 11,9 6 18,3 9 20 1+5+6+9=21 5+5+6+5=21