Παγκύπριες 2021 - Τέσσερεις (4) υποψήφιοι "κατάφεραν" να πάρουν σε 3 μαθήματα 0,00 !!!!!!
ΚΩΔ M1 Βαθ1 M2 Βαθ2 M3 Βαθ3 M4 Βαθ4 M5 Βαθ5 M6 Βαθ6 Μ.Ο ΓΕΝ. ΚΑΤΑΤΑΞΗ
5346 1 2,9 6 15,1 24 0 41 16 42 0 43 0 5,666667 5732
4323 1 0 6 0 24 0 42 0,4 0,1 7167
1439 1 0 43 0 509 0 0 7168
2345 1 0 52 0 515 0 0 7168